Regulamin serwisu internetowego www.agrolok.pl (“Regulamin”)

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.agrolok.pl (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, określa dostępne w Serwisie Usługi, definiuje prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 2. Właścicielem Serwisu www.agrolok.pl jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 24 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596; adres poczty elektronicznej: info@agrolok.com.pl
 3. Przez rozpoczęciem korzystania z Serwisu i świadczonych w nim Usług Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest w serwisie www.agrolok.pl nieodpłatnie, w sposób dostępny dla wszystkich Użytkowników, umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie jego treści na własny użytek.
 5. W przypadku, gdy Regulamin dotyka kwestii poruszonych w Regulaminach Szczegółowych Usług, stanowiących Załączniki do niniejszego Regulaminu, to za decydujący uważa się Regulamin Szczegółowy Usługi.
   

Rozdział II Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

 1. Administrator, Usługodawca - podmiot prowadzący Serwis i zarządzający nim, którym jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596; adres poczty elektronicznej: info@agrolok.com.pl
 2. Cookies - informacje zapisywane w postaci miniaturowych plików tekstowych na komputerze Użytkownika przez serwer obsługujący Serwis. Pliki cookies odczytywane są przy każdorazowym połączeniu się komputera Użytkownika z serwerem Serwisu i stosowane są w celu jak najlepszego dostosowywania treści Serwisu i Usług do zapotrzebowania i zainteresowań Użytkowników i zbierania danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu i Usług.
 3. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła choć raz z Usługodawcą umowę kupna lub sprzedaży i posiada indywidualny numer konta księgowego w bazie kontrahentów Usługodawcy.
 5. Komentarze - umieszczane przez Użytkowników na stronach Serwisu subiektywne opinie na temat prezentowanych w nim materiałów.
 6. Konto Klienta - przestrzeń sieciowa przeznaczona dla Użytkowników Zarejestrowanych, zawierająca dane użytkownika i umożliwiająca mu korzystanie z nich, w szczególności poprzez korzystanie i edytowanie tych danych, a także używanie narzędzi udostępnionych w Koncie Klienta. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po podaniu indywidualnych danych dostępowych, tj. loginu i hasła.
 7. Newsletter - Usługa Elektroniczna polegająca na okresowym wysyłaniu przez Administratora zapisanym na nią Użytkownikom listów elektronicznych na wskazany w procesie zapisu adres e-mail.
 8. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.agrolok.pl, stanowiący Regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin Szczegółowy Usługi - regulamin określający warunki korzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 10. Schowek - Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie dla Użytkowników, polegająca na możliwości dodania do wirtualnej przechowalni produktów, które interesują Użytkownika. Skorzystanie z Usługi wymaga akceptacji Regulaminu.
 11. Serwis - ogół funkcjonalności udostępnionych za pomocą zespołu stron internetowych, składających się na platformę internetową www.agrolok.pl, będącą własnością Administratora
 12. Usługa Elektroniczna - zwana dalej Usługą, usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pomocą Serwisu.
 13. Użytkownik - każda: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca w dowolny sposób z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w tym Usługi.
 14. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik Serwisu, który dzięki prawidłowo przeprowadzonej procedurze rejestracji zleci Administratorowi utworzenie własnego Konta Klienta, dostępnego pod indywidualnym loginem i hasłem. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być Klient firmy Agrolok Sp. z o.o., który wyrazi taką wolę.
   

Rozdział III Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne określone w Regulaminie mają znaczenie z uwagi na prawidłowe korzystanie z funkcjonalności Serwisu i Usług, a także w związku z bezpieczeństwem Danych Osobowych jego Użytkowników.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:
  1. korzystającego z komputera, smartfonu, tabletu lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1 Mb/s
  2. posiadającego przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików “cookies” i obsługi JavaScript w wersjach zapisanych poniżej lub wyższych:
   1. Mozilla Firefox w wersji 17.0
   2. Internet Explorer w wersji 10.0
   3. Opera w wersji 12.0
   4. Google Chrome w wersji 23.0
   5. Safari w wersji 5.0
   6. Android Os w wersji 2.3
   7. iOS w wersji 5.0
  3. zalecana rozdzielczość ekranu 1024 x 768 px
 3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z niektórych Usług w Serwisie jest posiadanie adresu poczty elektronicznej, o czym Użytkownik informowany jest przed skorzystaniem z Usługi, na podstawie zapisów Regulaminów Szczegółowych Usług.
   

Rozdział IV Zakres, zasady i warunki korzystania z Serwisu

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo nieodpłatnego korzystania z materiałów i Usług Elektronicznych zamieszczonych w Serwisie, zgodnie z wytycznymi niniejszego Regulaminu i Regulaminów Usług Szczegółowych.
  2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, zwrócić się do Administratora z rezygnacją z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, na przykład poprzez przesłanie na adres mailowy info@agrolok.com.pl stosownej informacji.
  3. Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii na temat umieszczonych w Serwisie materiałów i ich treści w formie Komentarzy. Dodanie Komentarza możliwe jest tylko po zaakceptowaniu Regulaminu.
  4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie w serwisie Komentarzy, w szczególności dotyczącą naruszenia dóbr i praw osób trzecich.
  5. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu i dostępnych w nich Usług w sposób i do celów niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami Szczegółowymi Usług.
  6. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrażać bezpieczeństwu teleinformatycznemu serwisu i integralności sieci.
  7. Zabronione jest wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników do celów niezgodnych z Regulaminem, niezależnie od drogi pozyskania tych danych.
  8. Za niedopuszczalne uznaje się rozpowszechnianie na stronach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym:
   1. treści o charakterze erotycznym i pornograficznym,
   2. treści uznawanych za SPAM ,
   3. treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, bez wcześniejszego porozumienia z Administratorem,
   4. treści zawierających dane osobowe lub teleadresowe,
   5. treści zawierających wulgaryzmy i powszechnie uznane za obelżywe,
   6. treści naruszających polskie i międzynarodowe przepisy prawa, w tym naruszające godność i dobra osobiste innych osób, dobre obyczaje i normy moralne, a także popierające jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i mowę nienawiści (m.in. z uwagi na płeć, rasę, wyznanie itp.),
   7. treści, co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich ani zgody na ich wykorzystywanie.​
 2. Prawa i obowiązki Administratora Serwisu
  1. Administrator ma prawo do moderacji lub usuwania Komentarzy Użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszają zapisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące normy społeczne.
  2. Administrator ma prawo do edytowania i usuwania materiałów umieszczonych w Serwisie.
  3. Administrator ma prawo do usunięcia Konta Klienta Użytkownika Zarejestrowanego lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i innych Usług Elektronicznych w przypadku, gdy:
   1. w sposób rażący narusza on dobra osobiste, szczególnie innych Użytkowników,
   2. używa on fałszywych Danych Osobowych i/lub narusza w ten sposób prawa osób trzecich,
   3. używa funkcjonalności Serwisu i Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, łamiąc obowiązujące przepisy prawa, normy społeczne czy też narażając Administratora na straty materialne,
   4. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
     

Rozdział V Usługi elektroniczne

 1. W ramach Serwisu Internetowego www.agrolok.pl działają następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Klienta,
  2. Newsletter,
  3. Schowek.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych w ramach Serwisu jest nieodpłatne, chyba że inaczej stanowi Regulamin Szczegółowy Usługi, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, ich rozwiązywania oraz opis funkcjonowania poszczególnych Usług znajdują się Regulaminach Szczegółowych Usług stosownie dla każdej z Usług.
   

Rozdział VI Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Agrolok Sp. z o.o.
 2. Administrator odpowiada za prawidłowe zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator będzie przetwarzać zebrane dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i wykonania Usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym zakresie niż wskazany w zdaniu poprzednim może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody Użytkownika i zgodnie z zakresem w tej zgodzie opisanym.
 4. Pkt 3. nie ma zastosowania jeśli przetwarzanie i udostępnienie Danych Osobowych następuje na wniosek i rzecz organów polskiego sądownictwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje Dane Osobowe, poprawiania ich a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych Administratora. Takie żądanie można zgłosić pisemnie na adres: Agrolok Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@agrolok.com.pl
 6. Serwis www.agrolok.pl działa w oparciu o pliki cookies. Sposób funkcjonowania i wykorzystywania plików cookies zdefiniowany jest w Polityce Prywatności.
 7. Dane Osobowe, a w szczególności poniższe dane nie będą Udostępniane pozostałym Użytkownikom i osobom trzecim, bez wyraźnego przyzwolenia samego Użytkownika:
  1. numer Konta Klienta
  2. hasło do Konta Klienta
  3. adres poczty elektronicznej
  4. wszelkie dane dostępne po zalogowaniu się do Konta Klienta, a w szczególności dotyczące transakcji dokonywanych pomiędzy firmą Agrolok Sp. z o.o. a Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 8. Więcej informacji na temat sposobów pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka Prywatności dostępna w Serwisie pod adresem https://www.agrolok.pl/polityka-prywatnosci.htm
   

Rozdział VII Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Serwis Internetowy www.agrolok.pl, zawarte w nim materiały (m.in. artykuły, obrazy, filmy, dźwięki, analizy), znaki towarowe, bazy danych i aplikacje podlegają ochronie prawnej, w szczególności z tytułu przepisów ujętych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.)
 2. Prawa do utworów, baz danych i znaków towarowych zawartych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim i prezentowane są na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących umów i porozumień, w szczególności umów licencyjnych.
 3. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie o ochronie baz danych.
 4. Wykorzystywanie utworów i baz danych zawartych w Serwisie poza Serwisem jest możliwe tylko po uprzednim kontakcie z Administratorem i pozyskaniu pisemnej zgody określającej miejsce, warunki i czas ekspozycji udostępnionych na podstawie zgody utworów.
 5. Każde wykryte naruszenie zapisów Regulaminu co do ochrony własności intelektualnej może skutkować podjęciem czynności prawnych przez Administratora.
   

Rozdział VIII Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Administrator Serwisu podejmuje działania zmierzające do prawidłowej i bezpiecznej działalności Serwisu i Usług. Wszelkie kwestie działające na niekorzyść korzystania z serwisu, zgłoszone Administratorowi przez Użytkownika, zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrzyć i usprawnić.
 2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane Administratorowi przez każdego Użytkownika korespondencyjnie: Agrolok Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@agrolok.com.pl .
 3. W reklamacji Użytkownik powinien co najmniej określić jej przedmiot, np. Usługę której reklamacja dotyczy, a także okoliczności będące przyczyną składania reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika (np. adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu).
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji.
   

Rozdział IX Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim i zgodnie z polskim prawodawstwem.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Zarejestrowanym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z ujednoliconym tekstem nowego brzmienia Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom Serwisu z wyprzedzeniem minimum 14 dni kalendarzowych za pośrednictwem publikacji na stronach Serwisu, dostępnej dla wszystkich Użytkowników oraz drogą mailową Użytkownikom Zarejestrowanym. Regulamin w zmienionej formie wiąże Użytkownika jeśli w tym czasie nie zrezygnował on z korzystania z Serwisu i jego Usług.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2016 r.
   

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu

Regulamin Szczegółowy Usługi Konto Klienta Agrolok

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Szczegółowy Usługi Konto Klienta Agrolok (zwany dalej Regulaminem KKA lub RKKA) określa zasady korzystania z Usługi Konto Klienta Agrolok, dostępnej w ramach serwisu internetowego www.agrolok.pl
 2. Usługa Konto Klienta Agrolok świadczona jest przez Usługodawcę, firmę Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596; adres poczty elektronicznej: info@agrolok.com.pl
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konto Klienta Agrolok zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu KKA, Regulaminu Serwisu, a także obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem KKA zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu.
   

Rozdział II Definicje

 1. Formularz Rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Serwisie Usługodawcy, umożliwiający założenie Konta Klienta Agrolok.
 2. Hasło - ciąg znaków, ustalony indywidualnie przez każdego Użytkownika Zarejestrowanego, umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Użytkownika Zarejestrowanego i umożliwienie mu dostępu do Usługi
 3. Login - numer konta księgowego podany podczas rejestracji Usługi , który w połączeniu z Hasłem umożliwia autoryzację Użytkownika Zarejestrowanego i umożliwienie mu dostępu do usługi
 4. Opiekun Handlowy - pracownik Usługodawcy, dedykowany do obsługi handlowej i posprzedażnej danego Klienta.
 5. Regulamin - oznacza Regulamin Serwisu Internetowego www.agrolok.pl, stanowiący Regulamin o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu Konta Klienta Agrolok za pomocą Formularza Rejestracji, dostępnego w Serwisie Usługodawcy.
 7. Usługa - Usługa Elektroniczna Konto Klienta Agrolok
 8. Usługodawca - podmiot prowadzący Serwis i dostarczajacy za jego pośrednictwem Usługi, którym jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596; adres poczty elektronicznej: info@agrolok.com.pl
 

Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania z Usługi

 1. Do korzystania z Usługi Konto Klienta Agrolok uprawnieni są Użytkownicy, którzy:
  1. są Klientami firmy Agrolok Sp. z o.o.,
  2. dokonały poprawnej rejestracji Konta Klienta, zgodnie ze sposobem określonym w rozdziale 4 Regulaminu KKA,
  3. zaakceptowały Regulamin Serwisu wraz z Regulaminem Szczegółowym Usługi Konto Klienta Agrolok
 2. Każdy Klient jest uprawniony do zarejestrowania jednego Konta Klienta dla każdego posiadanego numeru konta księgowego.
   

Rozdział IV Rejestracja Konta Klienta

 1. Usługa Konto Klienta Agrolok świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zgłosić Usługodawcy chęć rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi, na przykład poprzez wiadomość przesłaną na adres info@agrolok.com.pl
 2. Użytkownik podczas Rejestracji Usługi Konto Klienta Agrolok zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do założenia Konta Klienta oraz dalszego korzystania z Usługi. Użytkownik z chwilą rejestracji oświadcza również, że podane dane są prawdziwe i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża dla Usługodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w procesie rejestracji i podczas korzystania z Usługi, do celów i w zakresie odpowiadającym realizacji Usługi oraz zleceń Klienta składanych za jej pośrednictwem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. W celu realizacji usługi Użytkownik Zarejestrowany może otrzymywać wiadomości e-mail mające charakter informacyjny i obsługowy i dotyczące Usługi. Nie są to treści o charakterze marketingowym, na które Użytkownik musi wyrazić osobną zgodę.
 5. Użytkownik podczas Rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji podaje indywidualny, stały numer konta księgowego posiadany przez każdego Klienta, wskazany przez siebie adres e-mail oraz hasło tymczasowe, dostarczone przez Usługodawcę drogą pocztową. Do korzystania z Usługi konieczne jest także zaakceptowanie Regulaminu wraz z Regulaminem KKA i kliknięcie pola “Zatwierdź”
 6. Aby uzyskać hasło tymczasowe oraz poznać numer konta księgowego, Klient powinien skontaktować się z dedykowanym Opiekunem Handlowym i wyrazić taką wolę.
 7. Na wskazany w Formularzu Rejestracji adres e-mail wysłana zostanie automatycznie wiadomość potwierdzająca pomyślną rejestrację Konta Klienta Agrolok.
 8. Za moment zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Klienta Agrolok uznaje się kliknięcie przez Użytkownika przycisku “Zatwierdź”, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 5.
   

Rozdział V Korzystanie z Usługi

 1. Aby skorzystać z Usługi Konto Klienta Agrolok, Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do podania Loginu i Hasła w procesie logowania.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za udostępnianie swojego Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za wszelkie skutki niematerialne i materialne. Wszelkie działania podjęte w Serwisie i Usłudze przez osoby trzecie za pomocą Loginu i Hasła Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, mają moc wiążącą i uważane są za poczynione przez Użytkownika Zarejestrowanego, do którego przynależą Login i Hasło
 3. Zgodnie z zapisami art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Użytkowników, że korzystanie z Usługi wymaga przesyłania danych, w tym Danych Osobowych, za pomocą publicznej sieci Internet. Wiąże się to z obarczeniem korzystania z Usługi ryzykiem charakterystycznym dla korzystania z sieci Internet.
   1. Powszechnym zagrożeniem dla użytkowników sieci Internet, a tym samym dla użytkowników usług elektronicznych, są występujące infekcje urządzeń połączonych z siecią Internet różnego rodzaju aplikacjami (wirusy, robaki, oprogramowanie spyware, phishing) wywołującymi na tych urządzeniach szkody, a tworzonymi przez osoby trzecie, nie powiązane z Usługodawcą. Usługodawca rekomenduje, aby Użytkownik Zarejestrowany utrzymywał na urządzeniu, za pomocą którego korzysta z Usługi, aktywne i odpowiednio skonfigurowanie oraz zaktualizowane oprogramowania antywirusowe i firewall.
   2. Zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług elektronicznych, w tym Usługi opisanej w Regulaminie KKA jest działanie osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieautoryzowanego i bezprawnego dostępu do sieci teleinformatycznej tak Usługodawcy, jak i Użytkownika, w celu wykradzenia danych. Usługodawca rekomenduje, by Użytkownik właściwie zabezpieczył swój Login i Hasło. Użytkownik powinien wylogować się także po każdorazowym zakończeniu korzystania z Usługi.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy zgodnie z Rozdziałem VIII Regulaminu Serwisu.
 5. Użytkownikowi, który w szczególności w sposób opisany w Rozdziale IV Regulaminu, pkt. 2c, narusza postanowienia Regulaminu Serwisu i/lub Regulaminu KKA, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu Usługi Elektronicznej Konto Klienta Agrolok, poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy Użytkownika zarejestrowanego. Umowa wygasa po upływie 7 dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
   

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Szczegółowy Usługi Konto Klienta Agrolok stanowi nierozłączną część Regulaminu Serwisu i wraz z nim dostępny jest na w serwisie www.agrolok.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu KKA. Informacja o zmianie Regulaminu wraz ujednoliconym tekstem nowego brzmienia Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom Serwisu z wyprzedzeniem minimum 14 dni kalendarzowych za pośrednictwem publikacji na stronach Serwisu oraz drogą mailową. Regulamin KKA w zmienionej formie wiąże Użytkownika Zarejestrowanego jeśli w tym czasie nie zrezygnował on z korzystania z Usługi.
 3. Regulamin KKA wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2016 r.


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu

Regulamin Szczegółowy Usługi Schowek

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Szczegółowy Usługi Schowek (zwany dalej Regulaminem Schowka) określa zasady korzystania z Usługi Schowek, dostępnej w ramach serwisu internetowego www.agrolok.pl
 2. Usługa Schowek świadczona jest przez Usługodawcę, firmę Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596; adres poczty elektronicznej: info@agrolok.com.pl
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Schowek zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Schowka, Regulaminu Serwisu, a także obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Schowka zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu.


Rozdział II Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - oznacza Regulamin Serwisu Internetowego www.agrolok.pl, stanowiący Regulamin o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa - Usługa Elektroniczna Schowek
 3. Usługodawca - podmiot prowadzący Serwis i dostarczający za jego pośrednictwem Usługi, którym jest Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028521; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 000,00 zł.; NIP: 8781499026; REGON: 870585596; adres poczty elektronicznej: info@agrolok.com.pl
 4. Prośba o Wycenę - funkcjonalność dostępna za pomocą Usługi Schowek, polegająca na przekazaniu Usługodawcy pytania o przedstawienie propozycji cenowej na zakup produktów umieszczonych przez Użytkownika w Schowku.


Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania z Usługi

 1. Do korzystania z Usługi Schowek uprawnieni są wszyscy Użytkownicy Serwisu, którzy zaakceptują Regulamin Serwisu wraz z Regulaminem Szczegółowym Usługi Schowek.


Rozdział IV Korzystanie z Usługi

 1. Usługa Elektroniczna Schowek świadczona jest nieodpłatnie. Korzystanie z Usługi Schowek rozpoczyna się z momentem dodania do wirtualnego schowka w serwisie www.agrolok.pl pierwszego produktu. Złożenie Prośby o Wycenę za pomocą Schowka nastąpi po łącznym wykonaniu czterech czynności:
  1. wybraniu rodzaju i ilości produktów,
  2. wskazaniu pożądanej formy płatności i dostawy
  3. podaniu danych osobowych i/lub przedsiębiorstwa
  4. kliknięciu przez Użytkownika przycisku “Poproś o wycenę”.
 2. Do każdorazowego złożenia Prośby o Wycenę w ramach Usługi Schowka dla Użytkowników nie posiadających Konta Klienta Agrolok wymagane jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu Serwisu wraz z jego załącznikami, w tym Regulaminem Szczegółowym Usługi Schowek i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownicy posiadający Konto Klienta Agrolok, aby skorzystać z usługi, muszą się zalogować, podając unikalny Login i Hasło.
 4. Użytkownik, który chce skorzystać z funkcjonalności „prośba o wycenę” w ramach Usługi Schowek zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji tej funkcji. Użytkownik oświadcza również, że podane dane są prawdziwe i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Użytkownik podczas korzystania z Usługi Schowek wyraża dla Usługodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w procesie składania prośby o wycenę, do celów i w zakresie odpowiadającym realizacji Usługi oraz zleceń Klienta składanych za jej pośrednictwem. Wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 6. W celu realizacji usługi Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail oraz przychodzące połączenia telefoniczne mające charakter informacyjny i obsługowy i dotyczące bezpośrednio realizacji Usługi. Nie są to treści o charakterze marketingowym, na które Użytkownik musi wyrazić osobną zgodę.
 7. Produkty dodane do Schowka przechowywane są w nim przez 4 godziny od momentu ich dodania. Dostępne są z wykorzystaniem tego samego urządzenia i przeglądarki, z którego zostały do Schowka dodane.
 8. Dodanie produktów do Schowka i wysłanie Prośby o Wycenę nie są równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie produktów ze schowka, lub „porzucenie schowka” - użytkownik nie przechodzi ścieżki złożenia zapytania o wycenę (po 4h produkty same się usuną).
 10. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży propozycji cenowych pozyskanych za pomocą Prośby o Wycenę innym podmiotom lub osobom.
 11. Zgodnie z zapisami art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Użytkowników, że korzystanie z Usługi wymaga przesyłania danych, w tym Danych Osobowych, za pomocą publicznej sieci Internet. Wiąże się to z obarczeniem korzystania z Usługi ryzykiem charakterystycznym dla korzystania z sieci Internet.
  1. Powszechnym zagrożeniem dla użytkowników sieci Internet, a tym samym dla użytkowników usług elektronicznych, są występujące infekcje urządzeń połączonych z siecią Internet różnego rodzaju aplikacjami (wirusy, robaki, oprogramowanie spyware, phishing) wywołującymi na tych urządzeniach szkody, a tworzonymi przez osoby trzecie, nie powiązane z Usługodawcą. Usługodawca rekomenduje, aby Użytkownik utrzymywał na urządzeniu, za pomocą którego korzysta z Usługi, aktywne i odpowiednio skonfigurowanie oraz zaktualizowane oprogramowania antywirusowe i firewall.
  2. Zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług elektronicznych, w tym Usługi opisanej w Regulaminie Schowka jest działanie osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieautoryzowanego i bezprawnego dostępu do sieci teleinformatycznej tak Usługodawcy, jak i Użytkownika, w celu wykradzenia danych. Usługodawca rekomenduje, by Użytkownik Zarejestrowany właściwie zabezpieczył swój Login i Hasło. Użytkownik Zarejestrowany powinien wylogować się także po każdorazowym zakończeniu korzystania z Usługi.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy zgodnie z Rozdziałem VIII Regulaminu Serwisu.
 13. Użytkownikowi, który w szczególności w sposób opisany w Rozdziale IV Regulaminu, pkt. 2c, narusza postanowienia Regulaminu Serwisu i/lub Regulaminu Schowka, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu Usługi Elektronicznej Schowek, poprzez poinformowanie Użytkownika o zaniechaniu wykonania Usługi.


Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Szczegółowy Usługi Schowek stanowi nierozłączną część Regulaminu Serwisu i wraz z nim dostępny jest w serwisie www.agrolok.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Schowka. Informacja o zmianie Regulaminu wraz ujednoliconym tekstem nowego brzmienia Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom Serwisu z wyprzedzeniem minimum 14 dni kalendarzowych za pośrednictwem publikacji na stronach Serwisu, dostępnej dla wszystkich Użytkowników oraz drogą mailową Użytkownikom Zarejestrowanym. Regulamin w zmienionej formie wiąże Użytkownika jeśli w tym czasie nie zrezygnował on z korzystania z Serwisu i jego Usług.
 3. Regulamin KKA wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2017 r.